دانش زبان

میزان سواد زبان برای مشاغل مختلف متفاوت است. تسلط به یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسه، شرط لازم  برای پیدا کردن کار در کانادا به حساب می آید.  در سالهای اخیر از تمامی متقاضیان ایرانی ویزای کار در کانادا هنگام دریافت ویزا خواسته شده تا تسلط خود را به انگلیسی یا فرانسه ارائه کنند.