تجربه کاری

در سیستم رنده بندی ملی مشاغل کانادا (NOC) پنج دسته اصلی وجود دارد:
۱- مشاغل مدیریتی (گروه 0)
۲- مشاغل حرفه ای (گروه A)
۳- مشاغل فنی (گروه B)
۴- مشاغل تجربی (گروه C)
۵- مشاغل ساده (گروه D)
در این سیستم میتوانید عنوان یا عناوین شغلی مدنظر خود را پیدا کنید.